Dù biết rằng khách hàng rất dễ bỏ qua những Điều khoản dịch vụ này, nhưng GTV SEO cần phải nêu rõ trách nhiệm của mình cũng như trách nhiệm của khách hàng và một số điều khoản quan trọng khác trong quá trình khách hàng sử dụng các dịch vụ của GTV SEO.

1. Các định nghĩa

1.1. GTV: hay GTV SEO, là công ty chuyên cung cấp các giải pháp SEO (với quy trình SEO chuẩn) và Inbound Marketing nhằm giúp các doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh của mình thông qua việc nâng cao lợi thế cạnh tranh, khả năng khách hàng tiềm năng tìm đến sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu của doanh nghiệp trên Internet.

1.2. Hiện nay, GTV có các dịch vụ sau:

 • Dịch vụ SEO
 • Đào tạo SEO
 • Dịch vụ Marketing Online / Digital Marketing / Inbound Marketing
 • Dịch vụ Ecommerce Marketing

1.3. Khách hàng: Là các Pháp nhân hoặc Cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ hoặc sử dụng một trong các dịch vụ được cung cấp bởi GTV.

2. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

2.1. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn Phí Dịch vụ và chi phí phát sinh (nếu có) cho GTV.

2.2. Phê duyệt các bản kế hoạch thực hiện dự án do GTV lập trong thời hạn hợp lý đảm bảo cho việc thực hiện công việc của GTV theo Hợp đồng không bị chậm trễ hoặc gián đoạn.

2.3. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin truy cập vào bảng điều chỉnh nội dung Website (CMS), các công cụ đo lường hiệu quả website (Google Analytics, Google Search Console) và các tài liệu cần thiết cho việc thực hiện Dự án theo yêu cầu của GTV.

2.4. Cử người đại diện có thẩm quyền và có năng lực phù hợp để đảm bảo việc phối hợp và thực hiện công việc với GTV được tiến hành một cách kịp thời.

2.5. Trường hợp người đại diện của Khách hàng chủ động chậm trễ hoặc gián đoạn việc phối hợp với GTV mà không có thông báo trước đến GTV, dẫn đến kết quả dự án không đạt như cam kết, GTV có quyền gia hạn thời gian thực hiện dự án hoặc tạm dừng triển khai và nghiệm thu dự án trước thời hạn.

2.6. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính hợp pháp và bản quyền của các hình ảnh, âm thanh hay nội dung trên Website của Khách hàng.

2.7. Chịu trách nhiệm hoàn toàn với việc tự ý tiến hành thêm các phương pháp SEO khác hoặc thuê thêm các đối tác SEO khác thực hiện trên cùng một website đã ký kết với GTV mà không có sự xác nhận của GTV trong thời gian hợp tác.

2.8. Chịu trách nhiệm hoàn toàn với việc tự ý thay đổi nội dung, hình ảnh, cấu trúc của website mà không có sự hỗ trợ tham vấn và xác nhận của GTV trong thời gian hợp tác.

2.9. Trường hợp Khách hàng tự ý hủy bỏ hoặc điều chỉnh đối với Dịch vụ hoặc phạm vi công việc của Hợp đồng, mà việc đó gây ảnh hưởng cho việc thực hiện các Hợp đồng đã ký giữa 2 bên thì Khách hàng đồng ý sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, cũng như sẽ bồi thường toàn bộ thiệt hại hoặc tổn thất cho GTV (nếu có), đối với tất cả các cam kết, phí huỷ bỏ, khoản bồi thường và các trách nhiệm tài chính khác mà GTV phải chịu đối với bên thứ ba.

2.10. Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Hợp đồng.

2.11. Hỗ trợ điều chỉnh các lỗi technical của website theo checklist của GTV sau khi hoàn thành việc audit website để xem các lỗi về cấu trúc website, technical (lỗi code), UX & UI so với thị trường. Thống nhất với GTV thời hạn về chỉnh sửa, hạng mục và người đảm nhiệm việc điều chỉnh đó. Nếu như Khách hàng điều chỉnh chậm hơn so với thời hạn thống nhất thực thi giữa hai bên bao nhiêu ngày thì số ngày chậm trễ đó sẽ được cộng dồn với thời hạn triển khai Hợp đồng cho GTV.

3. Quyền và nghĩa vụ của GTV

3.1. Lập và trình bản kế hoạch thực hiện cho từng Dự án theo yêu cầu của Khách hàng và chỉnh sửa, hoàn thiện bản kế hoạch theo yêu cầu.

3.2. Thực hiện theo đúng yêu cầu và tiến độ công việc đã được thỏa thuận cho từng Dự án theo Phụ lục và bản kế hoạch đã được phê duyệt cho Dự án đó.

3.3. Theo dõi, giám sát việc tương tác, liên lạc với Khách hàng trên các phương tiện truyền thông để đảm bảo việc hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho Khách hàng theo đúng theo bản kế hoạch đã được phê duyệt.

3.4. Hỗ trợ tham vấn cho Khách hàng theo yêu cầu trước khi Khách hàng thay đổi giao diện hoặc cấu trúc website có thể ảnh hưởng đến hiệu quả SEO.

3.5. Sẵn sàng hỗ trợ Khách hàng trong khả năng cho phép của GTV vì sự hợp tác lâu dài giữa hai bên.

3.6. Thông báo kịp thời cho Khách hàng khi xảy ra các sự kiện thay đổi lớn về thuật toán của Google có thể làm ảnh hưởng đến tiến độ kết quả đạt được của dự án, chủ động đề ra giải pháp khắc phục hợp lý cho Khách hàng.

3.7. Chịu trách nhiệm hoàn toàn khi có sai sót trong việc thực hiện dự án Khách hàng, thông báo cho Khách hàng biết và chủ động đề ra giải pháp khắc phục hợp lý.

3.8. Được quyền chỉ định hoặc thuê lại bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện một phần các công việc được Khách hàng chỉ định thực hiện theo Hợp đồng và các Phụ lục có liên quan.

3.9. Sẵn sàng hỗ trợ Khách hàng trong khả năng cho phép của GTV vì sự hợp tác lâu dài giữa hai bên.

3.10. Xuất hóa đơn GTGT đầy đủ cho Khách hàng.

3.11. Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Hợp đồng.

4. Sự kiện bất khả kháng

4.1. Sự kiện bất khả kháng là các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được, mặc dù các Bên đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện như thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm họa, dịch bệnh, nhiễm xạ hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn hoặc các sự kiện bất khả kháng khác xảy ra theo quyết định của cơ quan nhà nước mà không xuất phát từ lỗi của bất kỳ Bên nào.

4.2. Nếu một trong các Bên không thể thực thi được một phần hay toàn bộ nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng do sự kiện bất khả kháng thì Bên đó sẽ phải nhanh chóng thông báo bằng văn bản cho Bên kia và phải thực hiện mọi nỗ lực để giảm thiểu ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng đó.

4.3. Trường hợp sự kiện bất khả kháng xảy ra kéo dài quá 03 (ba) tháng kể từ ngày một Bên thông báo cho Bên còn lại về việc xảy ra sự kiện bất khả kháng thì bất kỳ Bên nào cũng có quyền chấm dứt Hợp đồng bằng việc gửi thông báo trước 01 (một) tháng cho Bên còn lại về ý định chấm dứt Hợp đồng.

5. Quyền sở hữu trí tuệ

5.1. Trong mọi trường hợp, các thông tin, hình ảnh, tài liệu, số liệu, video, các sản phẩm liên quan đến trang web của Khách hàng và được Khách hàng cung cấp (sau đây gọi là “Tài nguyên”) cho GTV, hai Bên đều hiểu rằng, Tài nguyên trên hoàn toàn thuộc sở hữu của Khách hàng và/hoặc đối tác của Khách hàng, không có bất kỳ điều khoản nào trong Hợp đồng quy định về việc chuyển quyền sở hữu các Tài nguyên này cho GTV.

5.2. GTV không được trao đổi, mua bán, tặng cho hoặc sử dụng với bất kỳ mục đích gì các Tài nguyên thuộc quyền sở hữu của Khách hàng. Mọi trường hợp GTV sử dụng trái phép Tài nguyên, GTV sẽ phải chịu các chế tài theo quy định tại Điều 5.4.

5.3. Hai Bên hiểu rằng, các dữ liệu, phương pháp thực hiện Dịch vụ, kỹ thuật mà GTV sử dụng trong quá trình thực hiện Hợp đồng đều thuộc sở hữu của GTV. Khách hàng sẽ không sử dụng tài liệu, dữ liệu, phương pháp thực hiện Dịch vụ của GTV dưới bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích được quy định tại Điều 5.4.

5.4. Trường hợp một Bên vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Bên còn lại, Bên vi phạm sẽ phải chịu các chế tài như sau:

5.5. Trường hợp Khách hàng là Bên vi phạm, Khách hàng sẽ phải (i) thu hồi, hủy bỏ việc sử dụng dữ liệu, phương pháp thực hiện trái phép; (ii) Hoàn trả cho GTV toàn bộ các khoản thu thu được từ việc sử dụng trái phép này cho GTV; (iii) Bồi thường cho GTV khoản thiệt hại phát sinh do hành vi vi phạm của Khách hàng.

5.6. Trường hợp GTV là Bên vi phạm, GTV sẽ phải (i) thu hồi, hủy bỏ ngay lập tức việc sử dụng Tài nguyên của Khách hàng; (ii) Hoàn trả cho Khách hàng toàn bộ các khoản thu thu được từ việc sử dụng trái phép này cho Khách hàng; (iii) Bồi thường cho Khách hàng khoản thiệt hại phát sinh do hành vi vi phạm của GTV.

6. Bảo mật và chống tham nhũng

6.1. Bảo mật:

Các Bên đồng ý trong suốt Thời hạn của Hợp đồng, tất cả các thông tin và tài liệu có được thông qua việc thực hiện Hợp đồng phải được bảo mật và không được tiết lộ cho Bên thứ ba nếu không được sự chấp thuận trước của các Bên, ngoại trừ các trường hợp sau:

 • GTV hoặc Khách hàng sử dụng hay tiết lộ thông tin, tài liệu có được từ Hợp đồng cho Bên thứ ba nhằm mục đích thực hiện việc Hợp đồng.
 • GTV công bố thông tin về việc đã thực hiện Hợp đồng cho mục đích quảng bá dịch vụ của GTV.
 • Các Bên cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

6.2. Chống tham nhũng:

Khách hàng hoặc nhân viên của Khách hàng không được cung cấp cho nhân viên hoặc nhà thầu phụ của GTV bất kỳ lợi ích nào cũng như không được nhận bất kỳ lợi ích nào từ nhân viên hoặc nhà thầu phụ của GTV nhằm mục đích giao kết hay thực hiện Hợp đồng. Khách hàng sẽ thông báo ngay cho GTV khi biết được hoặc có cơ sở để biết được có bất kỳ việc đưa hoặc nhận các lợi ích nói trên.

7. Chấm dứt Hợp đồng

7.1. Các Bên có quyền chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn trong các trường hợp sau:

 • Các Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng.
 • Xảy ra trường hợp chấm dứt Hợp đồng theo quy định tại Điều 6.
 • Một Bên vi phạm nghiêm trọng bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng và không sửa chữa vi phạm đó trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên còn lại về việc vi phạm.

7.2. Ngoại trừ các trường hợp quy định tại Điều 7.1 nói trên, các Bên sẽ không được đơn phương chấm dứt Hợp đồng.

7.3. Trừ trường hợp các Bên có thỏa thuận khác, khi Hợp đồng hoặc bất kỳ Phụ lục có liên quan nào bị chấm dứt trước thời hạn trong các trường hợp quy định tại Điều 7.1 nói trên:

 • Khách hàng sẽ thanh toán phí dịch vụ cho GTV tương ứng với tỷ lệ khối lượng công việc mà GTV đã thực hiện tính trên tổng khối lượng công việc được giao. Việc thanh toán phí dịch vụ nói trên sẽ không ảnh hưởng đến quyền của các Bên trong việc yêu cầu thanh toán lãi chậm trả hay bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của Hợp đồng.
 • GTV sẽ phải bàn giao các sản phẩm đang thực hiện cho Khách hàng sau khi Khách hàng hoàn tất việc thanh toán đầy đủ phí dịch vụ được tính theo tỷ lệ khối lượng công việc mà GTV đã thực hiện tính trên tổng khối lượng công việc được giao ngay tại thời điểm chấm dứt Hợp đồng, theo kết nguyên trạng tại ngày chấm dứt Hợp đồng.

7.4. Trong trường hợp Khách hàng đơn phương chấm dứt Hợp đồng nhưng không qua thống nhất của hai bên, Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm bồi hoàn cho GTV giá trị của Hợp đồng trong một tháng.

8. Điều khoản tranh chấp

8.1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có vướng mắc, tranh chấp phát sinh từ hay liên quan đến Hợp đồng, mỗi Bên cần thông báo cho nhau để cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác và thiện chí vì lợi ích của cả Hai Bên.

8.2. Trong trường hợp không thể giải quyết được bất đồng, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam Bên cạnh Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam.

8.3. Chi phí phát sinh bao gồm nhưng không giới hạn các phí về bàn bạc giải quyết, án phí, lệ phí, phí thuê Bên thứ ba giải quyết tranh chấp và các loại phí khác trong quá trình giải quyết tranh chấp do Bên thua kiện chịu.

9. Điều khoản rủi ro

9.1. Kết quả của việc hợp tác giữa Khách hàng và GTV sẽ không được đảm bảo nếu Khách hàng không hợp tác theo thỏa thuận trước đó của GTV trong Phụ lục 01 đi kèm Hợp đồng.

9.2. Kết quả của việc hợp tác giữa Khách hàng và GTV sẽ không được đảm bảo nếu trong quá trình hợp tác, Khách hàng tự động thay đổi các yếu tố trên website (Cụ thể: Cấu trúc, giao diện, content, tối ưu onpage, code website hay liên quan tới tên – địa chỉ – số điện thoại chính của doanh nghiệp vào thời điểm triển khai Hợp đồng) hoặc áp dụng các phương pháp SEO khác mà không thông báo cho GTV và không có sự xác nhận của GTV.

9.3. Hiệu quả của mỗi phương pháp SEO áp dụng trên mỗi thị trường cạnh tranh khác nhau sẽ có thời gian phát huy hiệu quả khác nhau. Nhưng sẽ khác biệt nhau không quá 3 tháng.

9.4. Trong quá trình triển khai SEO theo hướng dẫn của GTV, Khách hàng có thể gặp phải các đợt update thuật toán lớn của Google dẫn đến hiệu quả SEO có thể giảm nhẹ thì GTV thông báo ngay cho Khách hàng bằng văn bản hoặc qua Email để nắm rõ tình hình và GTV được quyền có thêm thời gian từ 1-2 tháng khắc phục lỗi chỉnh sửa.

9.5. Trong trường hợp Khách hàng không hỗ trợ hoặc chưa hỗ trợ kịp thời các đầu mục công việc mà GTV đã gửi cho Khách hàng thông qua Email cho các trường hợp cụ thể như: Đội ngũ coder website, server có vấn đề, đội ngũ IT Khách hàng không hợp tác gây ảnh hưởng đến tiến độ công việc thì thời gian cam kết được cộng dồn theo số ngày mà Khách hàng đã chưa hoàn thành việc hỗ trợ tạo điều kiện cho GTV.

9.6. Trong thời gian hiện nay do dịch bệnh Covid-19 chưa được kiểm soát triệt để, vì vậy khi có chỉ thị Thủ Tướng cách ly trong giai đoạn triển khai Hợp đồng thì GTV được phép cộng thêm thời gian triển khai đúng với thời gian được nghỉ do Thủ Tướng ban hành.

10. Điều khoản chung

10.1. Đầu mối liên hệ làm việc giữa GTV và Khách hàng được quy định rõ trong Hợp đồng

10.2. Hợp đồng được lập và điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.

10.3. Mọi sửa đổi, bổ sung đối với Hợp đồng phải lập thành văn bản và ký bởi các Bên dưới dạng Phụ lục của Hợp đồng.

10.4. Các Phụ lục của Hợp đồng được ký kết hợp lệ bởi các Bên tại mọi thời điểm sẽ được xem là một phần không thể tách rời của Hợp đồng.

11. Thời hạn Hợp đồng

11.1. Thời hạn có hiệu lực của Hợp đồng được quy định rõ trong Hợp đồng

11.2. Hợp đồng có thể được gia hạn theo thỏa thuận bằng văn bản giữa các Bên.

11.3. Trường hợp đến thời điểm hết hạn của Hợp đồng, mà có bất kỳ Phụ lục nào đã được ký kết nhưng chưa được thực hiện xong thì Hợp đồng sẽ được tự động kéo dài thêm một quãng thời gian hợp lý để các Bên hoàn tất nghĩa vụ theo Phụ lục đã ký đó.

11.4. Hợp đồng được làm thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản.

12. Quy định và hình thức thanh toán

12.1. Trừ trường hợp hợp đồng được các Bên ký kết cho việc thực hiện Dự án có quy định khác, phí dịch vụ của mỗi Dự án sẽ được thanh toán thông qua chuyển khoản theo lịch trình gồm 10 (mười) đợt được quy định cụ thể trong hợp đồng.

12.2. Trường hợp Khách hàng chậm thanh toán theo lịch trình quy định, Khách hàng sẽ phải trả lãi cho bất kỳ khoản tiền chưa thanh toán chậm trả nào theo mức lãi suất bằng với 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh việc chậm thanh toán. Thời gian Khách hàng chậm thanh toán bao nhiêu ngày thì tương ứng thời gian thực hiện dự án sẽ tự động gia tăng thêm số ngày đó. Trong trường hợp quá chậm trễ trên 14 ngày, GTV có quyền tạm dừng triển khai dự án cho đến khi nhận được (các) khoản thanh toán này.

Theo công thức như sau:

150% x Lãi suất vay/tháng x Số tháng chậm x Phí dịch vụ tháng.

(Xét theo tỷ lệ ngân hàng Vietcombank tại thời điểm bồi hoàn.)

12.3. Thông tin tài khoản thanh toán:

 • Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH TMDV GTV
 • Số tài khoản: 44. 444. 836
 • Ngân hàng: ACB – CN Phan Đăng Lưu.

13. Chính sách hoàn trả

13.1. Về thứ hạng từ khóa cam kết

 • Nếu sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng, đạt KPI số lượng các từ khóa thì sẽ tiến hành nghiệm thu và chuyển qua giai đoạn duy trì.
 • Nếu sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng, có ít hơn % số lượng các từ khóa đạt KPI thì:
  • Trường hợp 1: Khách hàng đồng ý cho GTV gia hạn thêm từ 01 (một) đến 02 (hai) tháng để tiếp tục công việc, trường hợp không đạt sau thời gian gia hạn 1 (một) đến 02 (hai) tháng sẽ được tính vào trường hợp 2.
  • Trường hợp 2: Dựa trên kết quả KPI không đạt, GTV sẽ hoàn trả chi phí cho Khách hàng theo tỷ lệ KPI hoàn thành công việc.

13.2. Về lượng Organic Traffic

Tỷ lệ % chi phí Organic Traffic hoàn trả sẽ tương ứng với % lượng Organic Traffic chưa đạt được so với tổng Organic Traffic cam kết (Đo bằng Google Analytic).

14. Chính sách bảo hành/bảo trì

14.1. Sau khi nghiệm thu hợp đồng, GTV sẽ có chính sách bảo hành trong vòng 30 ngày với kết quả nghiệm thu trước đó đạt kết quả duy trì ở mức 90% (dự trù rủi ro 10% khi google update thuật toán)

>
fb-chat
logo-zalo-vector